Brezplačen vpis hotela na hotel.si!

Prednosti za vas

  • Brezplačen vpis in predstavitev hotela na hotel.si.
  • Predstavitev vašega hotela v štirih jezikih.
  • Doseganje ciljne skupine potencialnih kupcev.
  • Brezplačno posredovanje poizvedovanj po elektronski pošti.
Obvestilo o poizvedbi
Obvestilo o poizvedbi
Receptor

Vaš hotel je že na hotel.si in želite posodobiti informacije?
Pišite na hotel@hotel.si


<< Nazaj